top of page

Baza wiedzy

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem – pod lupą prawnika!

Rozwój technologiczny, digitalizacja procesów rekrutacyjnych, powszechne wprowadzenie pracy zdalnej to tylko niektóre z przyczyn poszukiwania niestandardowych rozwiązań w relacjach miedzy pracownikiem a pracodawcą.

W praktyce umowa o pracę wypowiadana jest najczęściej poprzez złożenie oświadczenia na piśmie z własnoręcznymi podpisem, JEDNAK skuteczne i pozbawione wad złożenie wypowiedzenia umowy o pracę drogą elektroniczną jest możliwe!


Należy mieć na uwadze jeden znaczący szczegół – a mianowicie – posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dlaczego? Śpiesząc z odpowiedzią należy wskazać, że Kodeks pracy wspomina jedynie w swojej treści o formie pisemnej nie definiując jej znaczenia. W związku z tym musimy zaczerpnąć informacji w ramach innych źródeł prawnych.


Wyrażony w art. 30 § 3 Kodeksu pracy obowiązek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę "na piśmie", oznacza wymaganie zachowania zwykłej formy pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2021 r., sygn. akt I PSK 146/21).


Bierzemy pod lupę art. 78 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Natomiast do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Tak więc mamy jasność, forma pisemna = dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Co jeżeli wyślę oświadczenie o wypowiedzeniu w formie skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu?


Oświadczenie o wypowiedzeniu wysłane e-mailem bez certyfikowanego podpisu nie stanowi formy pisemnej, która jest wymagana przy rozwiązywaniu stosunku pracy. Takie elektroniczne doręczenie wypowiedzenia jest ważne i wywołuje skutki prawne, ale jest wadliwe i możliwe do zakwestionowania przed sądem pracy. W związku z tym pracownik będzie miał prawo odwołać się do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę.

bottom of page