top of page

Baza wiedzy

Work-life balance

20 czerwca 2019 roku została wydana dyrektywa unijna w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Co zmieni się po wprowadzeniu tzw. dyrektywy work-life balance?

Koncepcja work-life balance zmierza do zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym oraz walka z wypaleniem zawodowym. Oficjalna definicja work-life balance stanowi, że jest to koncepcja zarządzania czasem, która stawia sobie za cel odnalezienie równowagi między pracą, a życiem prywatnym.


Odpowiednia równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym ma przede wszystkim na celu utrzymanie lepszego samopoczucia i komfortu pracowników. Brak wprowadzenia równowagi powoduje uczucie dyskomfortu i powstanie nadmiernego stresu, co w długotrwałym stanie prowadzić może do wypalenia zawodowego.


Utrzymanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym znacząco wpływa na efektywności pracowników oraz odczucie satysfakcji z pracy z racji realizowania się również w innych sferach życia niż tylko zawodowym.


Osiągnięcie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym wymaga działania po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Po stronie pracodawców coraz częściej dochodzi do wprowadzania różnego rodzaju udogodnień, mowa tutaj o możliwości pracy zdalnej, elastycznych godzinach pracy, rozwijanie umiejętności pracowników poprzez organizację szkoleń i kursów doszkalających, jak i organizację wyjazdów integracyjnych.


Oczywiście, aby osiągnąć zamierzony cel pracownicy również muszą wykazać się umiejętnością odpowiedniej organizacji pracy, w szczególności w sytuacji pracy w formie zdalnej wyznaczanie sobie konkretnych obowiązków zawodowych jak nadzwyczaj ważne. Pracownik swój wolny czas powinien poświęcić na rozwijanie pasji, spędzanie czasu z rodziną, czy realizowanie pasji.


W tym miejscu warto również wspomnieć o tzw. "prawie do bycia offline". Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Parlament Europejski, który przyjął rezolucję zawierającą zalecenia dla Komisji Europejskiej pracownik po godzinach pracy nie będzie miał obowiązku odbierania telefonu od pracodawcy, odpisywania na maile lub wykonywania innych czynności służbowych, co ma na celu pomóc pracownikom, w szczególności tym wykonującym pracę zdalną, zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.


Należy podkreślić, że dyrektywa work-life balance ma zastosowanie do wszystkich pracowników, kobiet i mężczyzn pozostających w stosunku pracy. Z uwagi na powyższe polityka dotycząca równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym odwołując się do uzasadnienia projektu zmian przygotowanych przez polskiego ustawodawcę, powinna przyczyniać się w szczególności do:

- osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy,

- równego podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyzn i kobiety,

- zmniejszania różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.


Jakich zmian możemy się spodziewać?

  1. Zapewnienia każdemu pracownikowi prawa do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej, w tym w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika. Takie zwolnienie możliwe będzie w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku, z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia.

  2. Elastycznej organizacji czasu pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami. Odmowa uwzględnienia wniosku będzie musiała zostać przez pracodawcę uzasadniona.

  3. Wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego. Ustawodawca wskazuje również, że części urlopu rodzicielskiego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców. Zmiany dotyczyć będą również wysokości otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego.

  4. Zasad dotyczących udzielania urlopu ojcowskiego. Ojciec, który będzie chciał z niego skorzystać będzie musiał zrobić to w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

  5. Prawa do urlopu opiekuńczego wynoszącego pięć dni roboczych w roku. Urlop ten powinien być przeznaczony na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnym. W obecnej formie zaproponowanej przez ustawodawcę urlop ten będzie bezpłatny.


Podsumowując powyższe, odwołać należy się do badań przeprowadzonych przez władze Islandii. Przy wdrożeniu 4-dniowego tygodnia pracy, badania wykazały, że nowy tryb pracy zwiększył efektywność pracowników oraz pozwolił im w większym stopniu spełniać się w życiu prywatnym.

bottom of page