top of page

Baza wiedzy

Transformacja energetyczna - zamówienia publiczne, czyli o wodorze słów kilka

Transformacja energetyczna w Polsce nabiera rozpędu. W ostatnim czasie można zauważyć coraz to więcej przetargów na dostawę wodoru. Zamówienia na dostawę autobusów zasilanych zielonym wodorem oraz zapotrzebowanie na paliwo wodorowe pokazują coraz to silniejszy trend we wciąż „raczkującym” sektorze gospodarki wodorowej w Polsce.

Potrzeba pozyskiwania alternatywnych źródeł energii w dobie ich rosnących cen staje się istotnym wyzwaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz osiągania neutralności klimatycznej. Potencjał jest spory. Plasujemy się obecnie na 3 pozycji wśród europejskich producentów wodoru (za Niemcami i Holandią), jednakże produkcja wodoru niskoemisyjnego np. powstałego w drodze elektrolizy wody wciąż jest znikoma.

Istniejące w Polsce rozwiązania o wysokiej gotowości technologicznej potrzebują silnego wsparcia, tak aby wykorzystanie wodoru w energetyce, ciepłownictwie, czy też w transporcie nie było jedynie pieśnią przyszłości, lecz kołem zamachowym dla wodorowego biznesu.

Przegląd toczących się w Polsce postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wodoru wskazuje na szereg trudności i wątpliwości prawnych. Istniejące w Polsce otoczenie prawne nie daje łatwych odpowiedzi na wiele pytań jakie mogą paść w trakcie przygotowania tego typu postępowań.

Są jednak szanse, że ta sytuacja ulegnie poprawie. Opublikowana w grudniu 2021 roku Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 jest dokumentem strategicznym, zapowiadającym stworzenie szeregu regulacji, które usuną bariery rozwoju rynku wodoru oraz stworzą system zachęt do produkcji wodoru w Polsce. Brak otoczenia regulacyjnego, z którym muszą mierzyć się podmioty publiczne i prywatne hamuje rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Widać to np. w braku definicji legalnej pojęcia wodoru w ustawie – Prawo Energetyczne. W związku z czym pojawia się wątpliwość czy wodór należy traktować jako paliwo gazowe oraz czy na obrót takim paliwem potrzebna jest koncesja. Ponadto, dość dużym problemem jest brak uregulowań w prawie budowlanym oraz prawie wodnym, które dotyczą, między innymi budowania instalacji do elektrolizy, czy takich zagadnień jak podziemne magazynowanie wodoru w prawie geologicznym.

Aktualnie w Ministerstwie Środowiska i Klimatu trwają prace, mające na celu opanowanie tej sytuacji prawnej.

bottom of page