top of page

Baza wiedzy

Skuteczna rezygnacja z funkcji członka zarządu sp. z o.o. – czyli o tym, co należy zrobić by przestać być członkiem zarządu w sp. z o.o.

W obecnym stanie prawnym mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wygasnąć na skutek różnych okoliczności. Jedną z nich jest złożenie rezygnacji przez członka zarządu.

Przy czym istotny jest fakt, że – jak wynika z art. 205 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) – do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie, tj. przepisy art. 746 § 2 i 3 ustawy Kodeks cywilny. Oznacza to, że choć członek zarządu może złożyć rezygnację w każdym czasie to jednak w sytuacji gdy pełni on funkcję odpłatnie, a rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu, to członek zarządu odpowiedzialny jest za poniesioną przez spółkę z tego tytułu szkodę.


Rezygnacja z funkcji członka zarządu stanowi jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Nie jest zatem konieczne przyjęcie tej rezygnacji przez spółkę ani tym bardziej nie ma możliwości, by spółka kwestionowała złożenie przez członka zarządu rezygnacji i domagała się, by w dalszym ciągu wykonywał on swoje obowiązki.


Procedura złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka różni się w zależności od tego, czy zamierzający złożyć rezygnację członek zarządu jest jednym z kilku członków zarządu, czy też pełni on swoją funkcję samodzielnie.


Co do zasady – jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15 – oświadczenie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o rezygnacji z tej funkcji jest składane spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 KSH. Oznacza to, że członek zarządu spółki z o.o. składa rezygnację na ręce innego członka zarządu. W przypadku wysyłki oświadczenia za pośrednictwem poczty pismo zawierające oświadczenie o rezygnacji wysyła się na adres siedziby spółki.


Inaczej przedstawia się kwestia złożenia oświadczenia o rezygnacji przez jedynego lub tzw. ostatniego członka zarządu . Jak stanowi bowiem art. 202 § 6 KSH, w przypadku gdy w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony (tj. po złożeniu rezygnacji spółka w ogóle nie będzie posiadać zarządu) członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.


Zarząd spółki ma obowiązek zgłosić rezygnację członka zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zmiana ta powinna zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od daty złożenia rezygnacji. Zgłoszenie zmiany w KRS powinno zawierać informacje o członku zarządu, który zrezygnował, oraz datę złożenia przez niego rezygnacji. Za złożenie wniosku do sądu rejestrowego odpowiedzialny jest aktualny zarząd spółki z o.o., co oznacza że co do zasady do wysłania takiego wniosku nie jest uprawniony były członek zarządu (osoba która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji).


W przypadku jednak, gdy zarząd spółki nie wypełni wyżej wskazanego obowiązku, odwołany członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może samodzielnie wysłać do sądu rejestrowego pismo zawierające informację i dowody wskazujące na wygaśnięcie jego mandatu jako członka zarządu wraz z wnioskiem o wykreślenie go z rejestru KRS. W takim przypadku sąd dokona wykreślenia członka zarządu z rejestru KRS na skutek tzw. postępowania przymuszającego, którego celem jest co do zasady zobowiązanie spółki do podjęcia określonych czynności – w tym przypadku złożenia do sądu rejestrowego odpowiedniego wniosku ujawniającego zmianę w składzie organu spółki.


Postępowanie przymuszające może nieść za sobą negatywne konsekwencje dla zarządu spółki, gdyż w sytuacji gdy mimo wezwania sądu zarząd w dalszym ciągu nie złoży stosownego wniosku do rejestru KRS na członków zarządu, którzy zaniechali swoich obowiązków (tj. nie złożyli do sądu wniosku) może zostać nałożona grzywna .

bottom of page