top of page

Baza wiedzy

Skarga na bezczynność organu administracji: Proces i odszkodowania

W sytuacjach, gdy organ administracji popada w bezczynność lub w przewlekły sposób prowadzi postępowanie to istnieje możliwość z wystąpienia z ponagleniem. Jeśli organ w dalszym ciągu jest bezczynny lub w przewlekły sposób prowadzi postępowanie to dalszym krokiem może być wystąpienie ze skargą na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd ten ma uprawnienie m.in. do nałożenia grzywny na dany organ w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Sąd może przyznać także skarżącemu sumę pieniężną w wysokości połowy kwoty ustalonej w sposób powyższy. Warunkiem przyznania tej sumy pieniężnej jest udowodnienie rażącego naruszenia przepisów prawa w związku z bezczynnością lub przewlekłym postępowaniem.


Korzystny wyrok sądu administracyjnego może otwierać również drogę do dalszych roszczeń odszkodowawczych w procesie cywilnym. Orzeczenie sądu administracyjnego może bowiem stanowić prejudykat, czyli podstawę do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych na drodze procesu cywilnego. Odszkodowanie na podstawie art. 4171 § 3 Kodeksu cywilnego można dochodzić za szkodę wyrządzoną niewydaniem decyzji.


W ten sposób, walka z opieszałością organów administracji może znaleźć swoje zakończenie w sądzie administracyjnym, a następnie w procesie cywilnym, zapewniając skarżącemu sprawiedliwość i rekompensatę za poniesione szkodę.

bottom of page