top of page

Baza wiedzy

Redaktorzy Naczelni opublikowali sprostowania materiałów prasowych dotyczących naszego klienta

W przypadku gdy w materiale prasowym zostanie zawarta nieścisła lub nieprawdziwa wiadomość, zainteresowana osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną może złożyć wniosek o sprostowanie takiej informacji. Wniosek składa się do redaktora naczelnego właściwego dziennika lub czasopisma (art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe).

Za zainteresowanego uważa się każdego, kogo wiadomość w materiale prasowym dotyczy. Co  ciekawe, nie jest konieczne, by w materiale prasowym, który chcemy sprostować wskazano w sposób wyraźny nasze imię i nazwisko czy nazwę podmiotu (spółki, stowarzyszenia, fundacji itp.), który reprezentujemy. Wystarczające jest by wiadomość, chociażby w pośredni sposób rzutowała na ocenę naszej osoby czy podmiotu przez nas reprezentowanego.


Złożenie wniosku o sprostowanie jest możliwe jedynie w ściśle określonym terminie, tj.  w  ciągu 21 dniu od dnia opublikowania materiału prasowego. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Pamiętać również trzeba o wynikającym z Prawa prasowego wymogu formalnym dotyczącym objętości tekstu sprostowania. Tekst sprostowania nie może bowiem przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, ani zajmować więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu (art. 31a ust. 6 ustawy Prawo prasowe).


Co ważne, w celu obliczenia dopuszczalnej długości tekstu sprostowania konieczne jest obliczenie liczby znaków wraz ze spacjami znajdujących się we fragmencie obejmującym nieścisłą lub nieprawdziwą wiadomość (a nie w całym materiale prasowym), a następnie pomnożenie tak wyliczonej liczby znaków razy dwa.

Jak wynika jednak z orzecznictwa, obliczonych matematycznie progów objętości tekstów sprostowań nie można traktować w sposób bezwzględny i mechaniczny. Zwłaszcza symboliczne przekroczenia nie mogą stanowić podstawy odmowy publikacji sprostowania przez redaktora naczelnego.


W art. 33 ust. 1 i 2 Prawa prasowego wskazano sytuacje, w których redaktor naczelny ma prawo odmówić publikacji sprostowania. Odmawiając opublikowania sprostowania, redaktor naczelny jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania, przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach.


W sprawie naszego klienta – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jakiś czas temu ukazały się materiały prasowe opisujące w sposób nieprawdziwy i nierzetelny planowaną przez naszego klienta inwestycję. Spółka w opublikowanych artykułach została przedstawiona w  mocno negatywnym świetle, gdyż w materiałach prasowych zawarto nieprawdziwe informacje sugerujące, iż planowana inwestycja jest niezgodna z prawem. Tymczasem spółka ta spełniła wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa.


Z uwagi na powyższe okoliczności, w oparciu o art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe złożyliśmy do właściwych redaktorów naczelnych wnioski o sprostowanie artykułów szczegółowo wykazując dlaczego opublikowane artykuły naruszają przepisy prawa prasowego. Nasze wnioski zostały w całości uwzględnione, a artykuły zawierające nieprawdziwe i nieścisłe informacje zostały w całości usunięte ze stron internetowych, na których zostały opublikowane.

bottom of page