top of page

Baza wiedzy

Przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na nowe stanowisko - czy to możliwe?

Art. 171 § 3 Kodeksu pracy staje się naszym sprzymierzeńcem w tej sytuacji.
W przypadku, gdy organizacyjne zmiany wymagają rozwiązania obecnego stosunku pracy i zawarcia nowego z tym samym pracodawcą, masz szansę przenieść swój zasłużony urlop wypoczynkowy na nowe stanowisko pracy. Natomiast pracodawca nie będzie zobligowany do wypłaty na rzecz pracownika ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Oczywiście, istnieją pewne warunki. Zarówno poprzednie, jak i nowe zatrudnienia muszą opierać się na umowie o pracę. Nowa umowa powinna być podpisana bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. Natomiast ustalenia między stronami odnoszące do przeniesienia prawa do urlopu w naturze, powinny mieć miejsce przed zawarciem kolejnej umowy.


Co do formalności, Kodeks pracy nie narzuca sztywnych reguł, jak powinno wyglądać porozumienie między pracownikiem, a pracodawcą. Niemniej jednak, przez wzgląd na regulacje związane z aktami osobowymi pracownika - w części C akt osobowych, wśród oświadczeń i dokumentów związanych z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy, powinny znaleźć się dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.


W praktyce, oznacza to, że aby dopełnić wszelkich formalności, porozumienie między pracodawca, a pracownikiem powinno być zawarte w formie pisemnej i załączone do akt osobowych pracownika.


Podsumowując, Kodeks pracy daje szansę na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na nowe stanowisko pracy.

bottom of page