top of page

Baza wiedzy

Kontrola trzeźwości pracowników

W praktyce obecnie, aby zbadać trzeźwość pracownika, niezbędne staje się wezwanie policji oraz doprowadzenie danego pracownika na badania do szpitala lub przychodni, gdy nie wyraził zgody na badanie alkomatem.

Prawodawca w celu wprowadzenia zmian, przygotował projekt, który przewiduje:

  • umożliwienie pracodawcom prowadzenie kontroli trzeźwości pracowników;

  • umożliwienie pracodawcom prowadzenia kontroli pracowników na obecność w organizmie pracownika środka działającego podobnie do alkoholu;

  • nałożenie na pracodawców obowiązku niedopuszczenia do wykonywania pracy pracownika, jeżeli opisane powyżej kontrole wykażą obecność opisanych substancji albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy po ich spożyciu albo spożywał je w czasie pracy.

Kontrola prowadzona przez pracodawcę będzie mogła obejmować badanie tylko przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

Wspomniane kontrole nie będą mogły naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.
 
Zarówno pracodawca, jak i niedopuszczony do pracy pracownik będą mogli zażądać, aby badanie przeprowadziła policja.
 
Grupę pracowników objętych kontrolą, metodę oraz sposób jej przeprowadzenia pracodawca ustalać będzie odpowiednio w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.
 
Na pracodawcy ciążył będzie obowiązek poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli – nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania 🗓. Przy nowo przyjętym pracowniku w grupie objętej kontrolą, należy pamiętać o obowiązku przekazania tych informacji w formie pisemnej.

Wyrywkowe kontrole!
Pracodawca będzie mógł przeprowadzić w zakładzie pracy prewencyjną kontrole, ale tylko jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony: życia i zdrowia pracowników lub innych osób, mienia pracodawcy.
 
Kto będzie podlegał kontroli?
Pracodawcy będą mieli możliwość badania nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także tych wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, a także tych zatrudnionych w ramach własnej działalności gospodarczej.
 
Zmiany dotyczyć będą również zasad przechowywania informacji o wyniku badania. Takie informacje mogą być przechowywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia ich zebrania.

Inne zasady obowiązują w przypadku zastosowania kary porządkowej lub jeżeli informacja o badaniu będzie mogła stanowić lub będzie stanowiła dowód w postępowaniu, a pracodawca będzie stroną tego postępowania.

bottom of page