top of page

Baza wiedzy

Interes we wniesieniu odwołania - co warto wiedzieć

W świecie zamówień publicznych istnieją pewne narzędzia, które pozwalają nam bronić naszych praw, kiedy uważamy, że zostały naruszone. Jednym z tych narzędzi jest możliwość wnoszenia środków ochrony prawnej, w tym odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jednak nie jest to prawo bezwarunkowe, a przede wszystkim zależy od posiadania "interesu".

Jak wskazuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, interes w uzyskaniu zamówienia oznacza stan, w którym odwołujący ma lub miał realną szansę na uzyskanie zamówienia, zaprzepaszczoną niezgodnymi z przepisami czynnościami zamawiającego lub zaniechaniem czynności, do których zamawiający jest zobowiązany [tak Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 sierpnia 2023 r. sygn. akt KIO 2369/23]. Przykładami takich czynności może być chociażby nieuczciwa procedura oceny ofert czy wybór oferty wykonawcy, którego oferta zawierała rażąco niską cenę.


Należy pamiętać, aby przed wniesieniem odwołania do KIO, sprawdzić czy posiadamy rzeczywisty interes w zdobyciu zamówienia, a więc czy posiadamy realną szansę na uzyskanie danego zamówienia. Interes we wniesieniu odwołania jest związany z konkretnym zamówieniem, które jest przedmiotem sporu. To na wykonawcach spoczywa obowiązek wykazania interesu na etapie składania odwołania, który następnie jest poddany weryfikacji przez skład orzekający.


Pojęcie interesu musi być skoncentrowane na konkretnym zamówieniu, a nie na ogólnym pojęciu ochrony praworządności czy poprawianiu działań lub zaniechań zamawiającego. To ważne rozróżnienie, które wskazuje, że odwołanie ma na celu ochronę interesu wykonawcy w danym przypadku.


Odwołanie ma na celu zapewnienie równości szans na rynku zamówień publicznych i ochronę praw uczestników. Dlatego warto zdawać sobie sprawę z tych zasad i działać zgodnie z nimi.

bottom of page