top of page

Baza wiedzy

Fundacja rodzinna, czyli jak efektywnie zarządzić własnym majątkiem… i trochę zaoszczędzić na tym podatkowo

22 sierpnia upłynęły dokładnie 3 miesiące od wejścia w życie przepisów pozwalających na tworzenie fundacji rodzinnych. Pierwsze fundacje rodzinne już powstały, wiele kolejnych oczekuje na rejestrację.

Pierwsze doświadczenia pokazują, że mimo pewnych mankamentów, fundacja rodzinna jest ciekawym rozwiązaniem pozwalającym na zaplanowanie sukcesji, zabezpieczenie potrzeb finansowych osób bliskich czy efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.


Co więcej założenie fundacji rodzinnej i zarządzenie majątkiem za jej pośrednictwem niesie za sobą również istotne korzyści podatkowe.


Przede wszystkim należy przypomnieć, że założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane (brak podatku PCC i CIT w tym zakresie).


Dodatkowo fundacja rodzinna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w  art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Chodzi tu między innymi o prowadzenie przez fundację działalności w zakresie najmu czy dzierżawy mienia, przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych czy spółdzielni, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, jak również zbywanie mienia (o ile mienie to nie zostało nabyte wyłączenie w celu dalszego zbycia).


Jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych fundacja rodzinna jest obowiązana do zapłaty podatku w wysokości 15%, ale dopiero w momencie przekazywania świadczeń beneficjentom fundacji, co pozwala na znaczne rozłożenie w czasie obciążeń podatkowych.


Do innych zalet zarządzania majątkiem za pośrednictwem fundacji rodzinnej należy niewątpliwie zaliczyć: zwolnienie fundatora i beneficjentów będących dla niego osobami najbliższymi (wstępni, zstępni, rodzeństwo) z obowiązku zapłaty podatku PIT od otrzymanego świadczenia, zwolnienie wypłat z fundacji z tzw. daniny solidarnościowej czy zwolnienie fundacji rodzinnej będącej wspólnikiem spółki kapitałowej z podatku dochodowego od przychodów z zysków kapitałowych (co powoduje, iż fundacja rodzinna nie ma obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej dywidendy).


Kto powinien rozważyć założenie fundacji rodzinnej? Niewątpliwie warto by zapoznały się z ww. instytucją osoby, które dysponują pewnym majątkiem (fundusz założycielski fundacji rodzinnej wynosi minimum 100 000 zł) i chcą w racjonalny sposób zarządzać ww. majątkiem w czasie (i/lub też ten majątek pomnażać). Warto nadmienić, iż do fundacji rodzinnej można wnieść nie tylko mienie w formie gotówkowej, ale również udziały i akcje spółek czy nieruchomości.


Nad założeniem fundacji rodzinnej powinny się ponadto zastanowić osoby, które uzyskują stałe przychody z kapitałów pieniężnych jak również osoby prowadzące firmy rodzinne, gdyż fundacja rodzinna pozwala na zaplanowane sukcesji i zabezpieczenie majątku przed jego upłynnieniem.


Co szczególnie istotne fundator ma dużą elastyczność w zakresie wyznaczania kręgu beneficjentów (mogą nimi być nie tylko członkowie rodziny, co więcej beneficjentem fundacji może być również sam fundator), jak i sposobu podejmowania strategicznych decyzji dotyczących fundacji. Fundator ma również możliwość uzależnienia otrzymania przez beneficjenta świadczenia od spełnienia przez niego określonego warunku np. ukończenia przez beneficjenta studiów czy ukończenia określonego wieku.

bottom of page