top of page

Baza wiedzy

„Ale to już było i nie wróci więcej…” - zmiany w zawezwaniu do próby ugodowej

„Ale to już było i nie wróci więcej…” – to właśnie tę piosenkę Maryli nuci sobie zapewne ustawodawca, czekając na wejście w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Dzisiaj kilka słów o oczekiwanych zmianach, ograniczających wykorzystywanie instytucji zawezwania do próby ugodowej do przerywania biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Do takich czynności zgodnie z orzecznictwem należy również wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, czy też wszczęcie mediacji. Skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia następuje niezależnie od tego, czy ugoda została zawarta, czy też do jej zawarcia nie doszło.


Wielokrotne korzystanie z instytucji zawezwania do próby ugodowej w praktyce prowadziło bardzo często do podejmowania tego typu działań wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia a nie osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami. Prowadziło to do rozmaitych sporów, w których to sądy musiały decydować, czy dany  wniosek o zawezwanie do próby ugodowej stanowi nadużycie prawa podmiotowego czy też jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Zgodnie z nowelizacją Kpc zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie będzie skutkowało przerwaniem biegu przedawnienia lecz jego zawieszeniem odpowiednio przez czas trwania postępowania pojednawczego lub mediacji. Bieg terminu przedawnienia nie będzie zatem biegł na nowo po zakończeniu postępowania sądowego.


Przepisy wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2022 r. przy czym do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zastosowanie będą miały dotychczasowe regulacje.

bottom of page