top of page

Mediacja

Mediacja jest pozasądową metodą zawierania porozumień oraz próbą doprowadzenia do ugodowego rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale bezstronnego mediatora, który w oparciu do doświadczenie oraz wiedzę prawniczą pomaga w dojściu do porozumienia.

W toku postępowania mediacyjnego, bezstronny mediator pomaga skonfliktowanym stronom dojść do obopólnie akceptowanego i satysfakcjonującego porozumienia, bez narzucania im konkretnych rozwiązań,  jednocześnie pomagając im wypracować swoje stanowisko w sprawie.


Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji jest głównym czynnikiem, odróżniającym mediację od postępowania sądowego. To właśnie w trakcie mediacji strony mają wpływ na ostateczne rozwiązanie ich sporu. 


Mediator czuwając nad procedurą całego procesu porozumiewania się, zapewnia stronom komfortowe warunki do rozmowy o przyczynach konfliktu, sposobach jego rozwiązania, a przede wszystkim do wzajemnego wysłuchania.


Mediacja usprawnia wzajemną komunikację, pomaga w określaniu interesów stron oraz daje pewność, że wszystkie podejmowane działania odbywają się w ramach obowiązującego prawa.


Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. 


Przedmiotem mediacji mogą być między innymi sprawy rodzinne np. związane z rozwodem lub separacją (m.in. alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem), sprawy o podział majątku lub spadku, sprawy pracownicze, sprawy z zakresu prawa gospodarczego.


Co ważne! Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody. Nie przekreśla ono również prawa strony do dochodzenia swoich praw przed sądem. Mediacja jest całkowicie poufna, a jej przebieg nie moż zostać w żaden sposób wykorzystany przez którąkolwiek ze stron w ramach procesu sadowego. Baza wiedzy

bottom of page