top of page

Baza wiedzy

Likwidacja spółki sp. z o.o. z … długami – czy jest możliwa?

Co do zasady w ramach procesu likwidacji spółki z o.o. likwidatorzy spółki powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (art. 283 § 1 Ksh). Dopiero po przeprowadzeniu wyżej wskazanych czynności (w tym w szczególności spłaceniu przez spółkę wszystkich zobowiązań) spółka powinna zostać wykreślona z rejestru KRS.

Czasami jednak spłacenie zobowiązań przez likwidowaną spółkę nie jest możliwe. Spółka może bowiem nie mieć żadnego majątku bądź też posiadany przez nią majątek nie wystarcza na spłacenie długów. Tym samym nie jest możliwe przeprowadzenie przez likwidatorów wszystkich wymaganych przepisami prawa czynności likwidacyjnych.


Jak jednak wynika z orzecznictwa sądowego, likwidacja spółki z o.o. z długami jest jak najbardziej możliwa. W powyższej sprawie wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy wskazując m.in., że możliwe jest wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru handlowego także wtedy, gdy w postępowania likwidacyjnym – mimo spieniężenia całego majątku spółki – nie zostały wypełnione wszystkie jej zobowiązania (postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2002 r., sygn. akt I CKN 752/99).


Sądy w tego rodzaju sprawach zwracają uwagę na zasadę racjonalności obrotu gospodarczego, podkreślając, iż nieracjonalne jest utrzymywanie w obrocie gospodarczym zadłużonych spółek, które nie są w rzeczywistości w stanie prowadzić działalności gospodarczej.


Tym samym nie ma przeszkód prawnych uniemożliwiających likwidację zadłużonej spółki z o.o.  Analogicznie jest w przypadku likwidacji spółki akcyjnej.

bottom of page