top of page

Baza wiedzy

Jak doręczać pisma w procesie? 3 ciekawe tezy SN na temat doręczeń.

Obowiązek doręczania w toku sprawy odpisów pism procesowych pomiędzy fachowymi pełnomocnikami, wynikający z art. 132 § 1 Kpc stanowi stały element prawniczej rzeczywistości.

Od dobrych kilku lat profesjonalni pełnomocnicy składają w treści pism procesowych oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie lub o jej nadaniu przesyłką poleconą. 


Formułka „Oświadczam, że niniejsze pismo zostało nadane bezpośrednio do pełnomocnika strony przeciwnej” to chleb powszedni i jest ona nierozłączna prawie jak Adam Małysz i bułka z bananem, gdyż pismo niezawierające powyższego oświadczenia podlega zwrotowi.


Zasadniczo, w orzecznictwie istniały spory co do kategorii pism, które podlegają bezpośredniemu doręczeniu przez profesjonalnych pełnomocników. Poniżej przedstawiamy Wam kilka interesujących tez.


„Wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron należy do pism, o jakich stanowi art. 132 § 1 KPC, nie zaś w § 2 tego przepisu.” W praktyce oznacza to, że odpis takiego wniosku powinien zostać doręczony bezpośrednio pełnomocnikowi drugiej strony. [Postanowienie SN z dnia 28.09.2018 r. o sygn. I CZ 81/18]


„Do pism procesowych, których odpisy powinny być doręczane sobie nawzajem przez profesjonalnych pełnomocników stron (art. 132 § 1 KPC) zaliczają się takie pisma, które obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Obowiązek ten nie dotyczy pism, których znaczenie jest dla strony przeciwnej obojętne, jak wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, wnioski dowodowe lub pisma stanowiące ustosunkowanie się strony do wezwań sądy, lub pisma wnoszone w sprawie, których celem jest usuwanie braków formalnych środków odwoławczych.” [Postanowienie SN z dnia 9.11.2017 r. o sygn. I C Z 100/17]


„Odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, zawierający rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 KPC, tylko za pośrednictwem sądu pierwszej instancji.” [Wyrok SA w Warszawie z dnia 8.02.2019 r. o sygn. VII Aga 593/18]

bottom of page